sekki

SEKKI

Sekki betyder ”Standardiserad Europeisk Konsumentkreditinformation”. Den beskriver lånevillkor och ska enligt konsumentkreditlagen finnas med hos alla långivare som erbjuder lån utan UC.

Sekki-blanketten

1.Kreditgivarens/kreditförmedlarens namn och kontaktuppgifter
 Kreditgivare 

Adress 

Telefon (*) 

E-post (*) 

Fax (*) 

Webbadress (*)

[Identitet]

[Adress använd för kontakter med konsumenten]

I tillämpliga fall: 

Kreditförmedlare 

Adress 

Telefon (*) 

E-post (*) 

Fax (*) 

Webbadress (*)

[Identitet]

[Adress använd för kontakter med konsumenten]

(*) Denna information är frivillig för kreditgivaren.
Där ”i tillämpliga fall” anges ska kreditgivaren fylla i fältet om informationen är relevant för kreditprodukten eller stryka denna information eller hela raden om informationen inte är relevant för den typ av kredit som avses. 

Texten inom hakparentes utgör förklarande information för kreditgivaren och ska ersättas med motsvarande uppgifter.

2.Beskrivning av huvuddragen i kreditprodukten
 Typ av kredit 
 Det sammanlagda kreditbeloppet 

Detta är den övre kreditgräns eller det totala belopp som ställs till förfogande genom kreditavtalet.

 
 Villkoren för kreditutnyttjandet 

Här anges när och hur pengarna kan lyftas.

 
 Kreditavtalets löptid 
 Avbetalningar och, i förekommande fall, i vilken ordning dessa ska fördelas Du måste betala följande: 

[Belopp, antal och periodicitet för konsumentens inbetalningar]

Ränta och/eller avgifter ska betalas på följande sätt:

 Det totala belopp som du ska betala 

Detta är det lånade kapitalet plus ränta och eventuella kostnader i samband med krediten. 

[Summan av det samlade kreditbeloppet och den samlade kreditkostnaden]  
 I tillämpliga fall: 

Krediten beviljas i form av betalningsanstånd för en vara eller en tjänst eller är kopplad till leveranser av specifika varor eller tillhandahållande av en tjänst 

Varans/tjänstens namn 

Kontantpris 

Ej tillämpbart

Ej tillämpbart

 I tillämpliga fall: 

Begärda säkerheter 

Detta är en beskrivning av den säkerhet som ska ställas i samband med kreditavtalet. 

Ej tillämpbart / [Typ av säkerhet]
 I tillämpliga fall: 

Avbetalningarna medför inte omedelbar amortering av kapitalet.

Ej tillämpbart
3.Kreditkostnader
 Kreditränta eller i tillämpliga fall de olika krediträntor som gäller för kreditavtalet 
  • − [% Fast
  • − % Rörlig (med referensindex eller referensränta som gäller den ursprungliga krediträntan) 
  • − Perioder]
 Effektiv ränta 

Detta är totalkostnaden uttryckt som den effektiva räntan av det samlade kreditbeloppet. 

Den effektiv ränta anges för att hjälpa dig att jämföra olika erbjudanden. 

[% Ett representativt exempel med omnämnande av alla de antaganden som används för att beräkna räntesatsen ska ges här] 
 Är det, för att erhålla krediten eller för att erhålla den enligt villkoren i marknadsföringen, obligatoriskt att ingå avtal om 

— en försäkring som säkrar krediten, eller

— någon annan kompletterande tjänst? 

Om kostnaderna för dessa tjänster inte är kända av kreditgivaren ska de inte inkluderas i den effektiva räntan. 

 Ja  Nej  [Om ja, uppge vilken typ av försäkring]

 Ja  Nej  [Om ja, uppge vilken typ av kompletterande tjänst] 

 Härtill hörande kostnader  
 I tillämpliga fall: 

Det krävs att man behåller ett eller flera konton för att registrera både betalningstransaktioner och kreditutnyttjanden 

Ej tillämpbart
 I tillämpliga fall: 

Kostnad för att använda ett särskilt betalningsmedel (t.ex. ett kreditkort) 

Ej tillämpbart
 I tillämpliga fall: 

Andra kostnader i samband med kreditavtalet 

Ej tillämpbart
 I tillämpliga fall: 

Villkor för att ändra de ovan nämnda kostnaderna i samband med kreditavtalet 

Ej tillämpbart
 I tillämpliga fall: 

Skyldighet att betala notariatsavgifter 

Ej tillämpbart
 Kostnader i samband med försenade betalningar 

Uteblivna betalningar kan få allvarliga konsekvenser (t.ex. tvångsförsäljning) och försvåra möjligheterna till att erhålla kredit. 

Du kommer att debiteras [… (närmare uppgift om räntesatser och, i tillämpliga fall, dröjsmålsavgifter)]  för uteblivna betalningar 
4.Andra viktiga rättsliga aspekter 
 Ångerrätt

Ni har rätt att frånträda kreditavtalet inom 14 kalenderdagar.

 Ja  Nej
 Förtidsåterbetalning 

Hela eller delar av krediten kan återbetalas i förtid när som helst. 

Kreditgivaren har rätt till kompensation vid förtidsbetalning 
 I tillämpliga fall: 

Kreditgivaren har rätt till kompensation vid förtidsåterbetalning 

Ej tillämpbart / [Fastställande av kompensation (beräkningsmetod) i enlighet med bestämmelserna för genomförande av artikel 16 i direktiv 2008/48/EG] 
 Sökning i en databas 

Om en kreditansökan avvisas på grundval av en sökning i en databas måste kreditgivaren genast och kostnadsfritt meddela dig resultatet av sökningen. Detta gäller inte om utlämnandet av sådan information är förbjudet enligt gemenskapslagstiftningen eller strider mot allmän ordning och säkerhet. 

 
 Rätt att få ett utkast till ett kreditavtal 

Du har rätt att på begäran kostnadsfritt få en kopia av ett utkast till ett kreditavtal. Denna bestämmelse är inte tillämplig om kreditgivaren vid tidpunkten för begäran är ovillig att ingå kreditavtalet med dig. 

 
 I tillämpliga fall: 

Den tid kreditgivaren är bunden av skyldigheterna som uppkommit innan avtalet ingåtts 

Ej tillämpbart

Denna information gäller från och med       till och med       

 I tillämpliga fall: 
5.Ytterligare information när det gäller distansförsäljning av finansiella tjänster
 
  1. a) Beträffande kreditgivaren 
 
 I tillämpliga fall: 

Kreditgivarens företrädare i den medlemsstat där du är bosatt

Adress

Telefon (*) 

E-post (*) 

Fax (*) 

Webbadress (*) 

Ej tillämpbart

[Identitet]

[Adress använd för kontakter med konsumenten]

 I tillämpliga fall:

Registrering 

Ej tillämpbart / [Det handelsregister i vilket kreditgivaren är införd och dennes registreringsnummer eller motsvarande medel för identifiering i det registret] 
 I tillämpliga fall: 

Den berörda tillsynsmyndigheten 

Ej tillämpbart
 b) Beträffande kreditavtalet  
 I tillämpliga fall: 

Utnyttjande av ångerrätten 

Ej tillämpbart / [Praktiska instruktioner om utnyttjande av ångerrätten, bl.a. hur länge rätten kan utnyttjas, den adress dit underrättelsen om att ångerrätten kommer att utnyttjas ska skickas samt följderna av att inte utöva denna rätt]  
 I tillämpliga fall: 

Den lagstiftning som kreditgivaren använt som grundval för att upprätta förbindelser med dig innan kreditavtalet ingicks 

Ej tillämpbart
 I tillämpliga fall: 

Klausul om tillämplig lagstiftning för kreditavtalet och/ eller behörig domstol 

Ej tillämpbart / [Relevant klausul anges här]  
 I tillämpliga fall: 

Språkordning 

Ej tillämpbart / Information och avtalsvillkor lämnas på [angivet språk]. Med ditt samtycke har vi för avsikt att under kreditavtalets löptid kommunicera på [specifikt/specifika språk]. 
 c) Beträffande prövning  
 Förekomst av och tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol [Uppgift om huruvida det finns tillgång till en mekanism för klagomål och prövning utanför domstol för den konsument som är part i distansavtalet och hur konsumenten i så fall ska gå tillväga] 
 (*) Denna information är frivillig för kreditgivaren
Ekonom at LÅN UTAN UC | Website | + posts

Martin studerar ekonomi och har ett stort intresse och kunskap inom snabblån och smslån. Han skribent hos LånutanUC.se sedan år 2018

Gå upp